Aktualizacja działań na rzecz wyjaśnienia nieścisłości dotyczących tzw. „podatku dennego”

Dzięki Państwa zaangażowaniu, do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wpłynęło ponad 60 wniosków z prośbą o wyjaśnienie nieścisłości zawartych w ustawie Prawo wodne. W związku z tym, dnia 7.02.2022 roku odbyła się wideokonferencja o opłatach za użytkowanie gruntów pokrytych wodami Skarbu Państwa. Było to posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Podatków i danin quasi-podatkowych Rady Przedsiębiorców działającej przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Lokalna Organizacja Turystyczna, przy wsparciu Burmistrza Giżycka, reprezentowała lokalnych przedsiębiorców. Spotkanie miało na celu wyjaśnienie, czego dokładnie dotyczą wątpliwości oraz usystematyzowaniu, jak aktualnie wygląda sytuacja oraz jakie dokumenty są w posiadaniu obu stron. Ze swojej strony Biuro Rzecznika MŚP wystąpiło z prośbą o wyjaśnienia do Wód Polskich oraz obiecało ponowny kontakt z Ministerstwem Infrastruktury.

Dnia 15.02.2022 odbyło się spotkanie wiceprezesa Wód Polskich z prezesem Polskiego Związku Żeglarskiego oraz przedstawicielem PTTK  w obecności przedstawiciela lokalnych przedsiębiorców. Obecny wiceprezes Wód Polskich przyznał, że dopóki nie objął stanowiska w 2020 roku, Wody Polskie pobierały opłaty o różnych wysokościach od właścicieli i użytkowników pomostów. Natomiast od 2020 roku stawka została ujednolicona i wynosi 8,90 zł. Wiceprezes Wód Polskich oświadczył, iż ma świadomość o nieścisłościach zawartych w ustawie, jednak jest nieugięty w kontekście egzekwowania opłat na ww. poziomie. Jest natomiast otwarty na sugestie dotyczące nowego rozporządzenia. W związku z tym przygotowaliśmy propozycję nowego rozporządzenia, którą zamieszczamy poniżej:

 

Projekt nowego roporządzenia – 22.02.2022 – Przedsiębiorcy WJM

 

Poniżej zamieszczamy również wspólną propozycję rozliczenia zaległych opłat za lata 2018 – 2021 (ewentualnie również za rok 2022):

 1. Jeżeli Pan Wiceprezes PGW WP, Pan Robert Chciuk, stanowczo opowiada się za pozostawieniem obecnych zapisów i wytycznych jakie podjął (opracował od 2020 roku) przypisując naszą działalność do ust. 9 obowiązującego rozporządzenia (chociaż wiemy, że powinniśmy być przypisani do ust. 8a; a na podstawie interpretacji Ministerstwa Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej – którą przedstawiła w piśmie z dnia 20 lipca 2020r. Pani Monika Niemiec-Butryn, Dyrektor Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, która obecnie pracuje w Ministerstwie Infrastruktury – stawka jaka powinna zostać przypisana do naszego rodzaju prowadzenia działalności gospodarczej wynosi 0,30 zł zgodnie z zapisami ust. 2a i 2c) to możemy to w drodze kompromisu zaakceptować.

  Pragniemy już zakończyć te wszystkie „dyskusje akademickie” i przyjąć interpretację Pana Wiceprezesa Wód Polskich za właściwą, którą literalnie, a nie dowolnie będziemy interpretować.

  2. Zgodnie zapisami par. 2.1. ust. 9, który brzmi:

  „§ 2. 1. Jednostkowa stawka opłaty rocznej za użytkowanie 1 m2 gruntu niezbędnego do prowadzenia przedsięwzięć:
  (…)
  9) związanych z działalnością usługową – wynosi 8,90 zł;”

  W tym punkcie nie ma mowy o żadnym akwenie, zatem przedsiębiorcy, którzy będą chcieli pokryć zaległe opłaty, wskażą jedynie grunty zajęte przez pomosty.

  3. Ci przedsiębiorcy, którzy nie podpisali umów, napiszą pisma do PGW WP, że są skłonni podpisać stosowną umowę ze wskazaną przez Wody Polskie opłatą wskazaną w par. 2.1 ust. 9 i przesyłają poprawiony wniosek z zaznaczeniem tylko samych pomostów (bez akwenu).
  Przypominam, że zaznaczaliśmy w naszych wnioskach działalność opisaną w par. 2.1 ust. 8.

  4. Takie rozwiązanie opisane w pkt. 3. da prawo PGW WP legalizacji dotychczas podpisanych umów i pobieranych opłat. Ci, którzy podpisali takie umowy, na podstawie złożonych wniosków, w których wskazali również akwen przy pomostach, nie będą mogli wnioskować o zwrot częściowy wniesionych opłat. Przedsiębiorcy, którzy złożyli takie wnioski z akwenem, będą mogli złożyć korektę swoich wniosków (dot. sezonu 2022) i wówczas wykreślić akwen i płacić mniej.

Uważamy, że takie rozwiązanie jest kompromisem dla wszystkich.
Wody Polskie będą mogły pobierać opłaty za zaległe lata, a my się na to zgodzimy.

W przypadku niezaakceptowania naszej propozycji, będziemy  wnosić o uwzględnienie opłaty opisanej:
– w par. 2.1 ust.8.a) i akceptujemy akwen do 8 m od każdej strony pomostu – po 0,89 zł.
lub
– zgodnie z interpretacją Ministerstwa z dn. 20.07.2020r. wyrazimy zgodę na poniesienie opłaty zgodnie z zapisami w par. 2.1. ust. 2) – po 0,30 zł.

Podziękowania

Chcielibyśmy podziękować Państwu za zaangażowanie i odpowiedź na nasz apel w związku ze składaniem wniosków do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Dzięki temu udało nam się skłonić Biuro do bliższego przyjrzenia się, co dokładnie kieruje działaniami Wód Polskich.

Dziękujemy również senator Małgorzacie Kopiczko, z którą nasi przedstawiciele mieli przyjemność niejednokrotnie się spotkać i opowiedzieć o sytuacji przedsiębiorców z terenu Wielkich Jezior Mazurskich. Pani senator umożliwiła również nasze spotkania w Ministerstwie Infrastruktury.

Dziękujemy Burmistrzowi Giżycka Wojciechowi Iwaszkiewiczowi, który wspiera nasze działania na ogólnopolskiej arenie.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym przedsiębiorcom, którzy poświęcają swój prywatny czas na zbieranie dokumentacji, przygotowywanie pism i wypracowywanie wspólnego stanowiska.

Ze swojej strony obiecujemy, że to nie koniec naszych działań! Będziemy Państwa na bieżąco informować o postępach.