top of page

Opłata miejscowa


Czym jest opłata miejscowa?


Miasta i gminy o korzystnych walorach klimatycznych i krajobrazowych mają możliwość pobierania opłaty miejscowej. To niewielka kwota inkasowana od każdej osoby przebywającej w danym miejscu w celach wypoczynkowych, turystycznych lub szkoleniowych dłużej niż jedną dobę. Jakie wymagania musi spełnić dana miejscowość, by mieć możliwość pobierania tej opłaty? Najistotniejsza jest jakość powietrza – nie mogą zostać przekroczone dopuszczalne stężenia substancji istotnych ze względu na ochronę zdrowia ludzi. Ważne są również dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych. Miejscowości wewnętrznie ustalają kwotę, jaka będzie pobierana od turystów (ograniczeniem jest maksymalna kwota, ustalona ustawowo – w tym roku jest to 2.50). W Giżycku i Wydminach, gminach będących członkami LOT Mazury, kwota ta wynosi 2 zł. Warto mieć na uwadze, że główną cechą charakterystyczną opłaty miejscowej jest to, że obciąża ona osoby niebędące mieszkańcami danej gminy czy miasta.


Jaki jest cel jej pobierania?

Skąd pomysł pobierania tak zwanej opłaty klimatycznej? Zwróćmy uwagę, że spełnianie wymogów umożliwiających zakwalifikowanie się do grupy miejscowości o wybitnych walorach przyrodniczych wymaga od danego regionu zarówno dodatkowego wysiłku, jak również wiąże się z pewnymi ograniczeniami. Zadania, które stoją przed tymi regionami, to chociażby utrzymanie czystości na jeziorach i w parkach, ale również przygotowanie infrastruktury umożliwiającej samym turystom dbanie o czystość – są to wszelkie wydatki ponoszone z tytułu wzmożonego ruchu turystycznego. W nich zawiera się również szybsze zużycie infrastruktury lokalnej czy degradacja środowiska. Pod uwagę warto wziąć również wszystkie projekty zachęcające do spędzania aktywnego czasu na świeżym powietrzu, zarówno te skierowane do turystów, jak również te dedykowane nam, mieszkańcom. A ograniczenia, które nas dotykają? Zachowanie walorów przyrodniczych i klimatycznych może być czynnikiem limitującym intensywny rozwój przemysłu czy też obligującym do utrzymania wysokich standardów obejmujących szeroko rozumianą odpowiedzialność środowiskową przedsiębiorców.


Co dzieje się z zebranymi środkami?

Opłata miejscowa to pieniądze, które pochodzą od osób niezamieszkałych na Mazurach, a korzystających z walorów tego wyjątkowego miejsca. Środki te przeznaczane są również na spełnianie potrzeb mieszkańców. Realnie wydatkowane są na przykład na utrzymanie ścieżek i tworzenie nowych tras rowerowych, rozwój infrastruktury rekreacyjnej i miejsc wypoczynku, jak również na organizację imprez czy dbanie o nasze flagowe atrakcje, na przykład Twierdzę Boyen. Przykłady można mnożyć. Warto pamiętać, że gdyby wpływy z opłaty miejscowej były większe, pozwoliłyby na nowe inwestycje w przestrzeni, z której wszyscy korzystamy. Jedyne, do czego zobligowani są przedsiębiorcy, to przedstawienie dokumentacji, ile osób w danym okresie nocowało w obiekcie, pobranie opłaty i przekazanie jej do urzędu miasta czy gminy. Można zrobić to na specjalnym kwitariuszu (do odbioru w Urzędzie Miasta) lub dokumentacji wewnętrznej. Zaznaczmy, że dodatkowo 20% pobranej opłaty jest wypłacana obiektowi, w którym została pobrana.


O jakich kwotach mówimy?

Warto pamiętać, że pobieranie opłaty miejscowej obowiązuje nie tylko w Polsce. Jest ona inkasowana w całej Europie, a za granicą stawki są znacząco wyższe (w większości miast europejskich są to kwoty między 6 a 8 Euro; rekordy bije Amsterdam – co prawda opłata miejscowa wynosi 3 Euro, ale dodatkowo nalicza się również podatek noclegowy w wysokości 7% ceny zakwaterowania). Wpływy z tytułu opłaty miejscowej do budżetu miasta Giżycko wynoszą około 100 tys. zł, co stanowi zaledwie 0.2% dochodów własnych. Przy rzetelnym pobieraniu opłaty miejscowej moglibyśmy liczyć na wielokrotność tej sumy. Warto uświadomić sobie, że to pieniądze, które niejako są do nas przywożone i możemy przeznaczyć je na realizację potrzeb mieszkańców i turystów, nie zapominając o lokalnych przedsiębiorcach. Nie wymaga to wiele wysiłku, a możliwość pobierania opłaty powinna napawać nas dumą – oznacza to, że mieszkamy w wyjątkowym miejscu. Dbanie o jego walory i zasoby powinno być naszym priorytetem.

Należy zaznaczyć, że udostępniając noclegi mamy obowiązek pobierania opłaty miejscowej (Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r.).


Więcej informacji o opłacie miejscowej w mieście Giżycko: https://gizycko.pl/oplata-miejscowa/
Comments


bottom of page