top of page

Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych samorządu województwa

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił otwarty konkurs na realizację zadań publicznych samorządu województwa w 2024 r. W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w dziedzinie będącej przedmiotem konkursu.

Konkurs dotyczy następujących zadań:

1) rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego, w tym rozwój wolontariatu,

2) aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich,

3) działania edukacyjne w zakresie ochrony bioróżnorodności, ekologii i znaczenia owadów zapylających,

4) poprawa warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich w celu poprawy dobrostanu owadów zapylających w województwie warmińsko-mazurskim,

5) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,

6) upowszechnianie i ochrona praw konsumenta,

7) wzmacnianie potencjału twórczego, aktywności obywatelskiej i kompetencji społecznych młodzieży,

8 ) integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

9) pomoc społeczna,

10) przeciwdziałanie przemocy domowej,

11) rozwój turystyki,

12) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz pielęgnowanie polskości,

13) rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego poprzez wsparcie organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych,

14) żywność i ochrona dziedzictwa kulinarnego.

Termin składania ofert: 11.03.2024 r.

Wszystkie szczegóły dostępne pod tym adresem (klik!).

Comments


bottom of page