top of page

STATUT STOWARZYSZENIA
LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA MAZURY 

STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA MAZURY

 

 

ROZDZIAŁ 1

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

 

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Lokalna Organizacja Turystyczna MAZURY, zwana w skrócie LOT MAZURY i działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r, Nr 79 poz.855 z późn. zm.), ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 689 z późn. zm.), ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

 

§ 2

LOT MAZURY posiada osobowość prawną i zostało powołane na czas nieokreślony.

 

§ 3

LOT MAZURY działa zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą na rzecz promocji regionu, a zwłaszcza obszaru Powiatu Giżyckiego.

Siedzibą władz LOT MAZURY – miejsce - Wilkasy, gmina Giżycko,

LOT MAZURY może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

LOT MAZURY może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o takich samych lub podobnych statutowych celach działania.

 

§ 4

Nadzór nad LOT MAZURY sprawuje Minister właściwy ds. turystyki.

 

§ 5

LOT MAZURY opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków a w celu realizacji zadań statutowych może zatrudniać pracowników na zasadach oddzielnych przepisów oraz korzystać z zasobów pracy wolontariuszy.

Członkowie władz LOT MAZURY (lub inne upoważnione przez Prezesa osoby) mają prawo do zwrotu kosztów poniesionych na załatwianie spraw organizacyjnych,  w tym kosztów podróży i diet.

LOT MAZURY może używać pieczęci, logo i sztandaru, oraz posiadać odznakę organizacyjną według wzoru ustanowionego przez Walne Zebranie jego Członków.

Do wykonywania zadań można utworzyć Biuro Lokalna Organizacja Turystyczna MAZURY , zwane dalej „Biurem”.

Nazwa LOT MAZURY w formie pełnej oraz skróconej może zostać prawnie zastrzeżona.

ROZDZIAŁ 2

Przedmiot działalności oraz cele, zadania i formy ich realizacji

 

§ 6

Przedmiotem działalności LOT MAZURY jest promocja regionu Warmii i Mazur, w tym szczególnie - kreowanie i upowszechnianie wizerunku Wielkich Jezior Mazurskich jako rozpoznawalnej marki turystycznej, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości turystycznej, podnoszenie efektywności ekonomicznej podmiotów świadczących usługi dla turystów, rozwój obszarów miejskich i wiejskich.

Do przedmiotu działalności LOT MAZURY należy również prowadzenie działań w zakresie: kultury, sztuki, sportu, ochrony dóbr kultury i tradycji, ochrony dziedzictwa krajobrazowo- przyrodniczego podtrzymywania tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Cele Stowarzyszenia LOT MAZURY są zgodne z celami strategii Europa 2020 oraz z celami strategii rozwoju Województwa Warmińsko – Mazurskiego do roku 2025. 

 

§ 7

Celem LOT MAZURY  jest:

 • wzrost znaczenia turystyki w gospodarce i rozwoju regionu oraz budowa wizerunku regionu jako miejsca atrakcyjnego turystycznie,

 • utworzenie wyspecjalizowanej jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację regionalnej/ponadlokalnej polityki promocji i rozwoju turystyki,

 • prowadzenie działalności wspierającej ten rozwój jako wynik współdziałania wszystkich zainteresowanych stron,

 • integracja środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, podmiotów gospodarczych, instytucji i organizacji działających w zakresie turystyki, nauki, sportu, zdrowia, ochrony środowiska, kultury zainteresowanych rozwojem turystycznym subregionu i regionu dla tworzenia płaszczyzny ich współpracy w zakresie tworzenia programów promujących Powiat Giżycki i region Wielkich Jezior Mazurskich,

 • tworzenie płaszczyzny współpracy podmiotów gospodarczych i branży turystycznej z organami administracji publicznej oraz z Warmińsko – Mazurską Regionalną Organizacją Turystyczną i Polską Organizacją Turystyczną, a także z innymi stronami mającymi wpływ na rozwój turystyki,

 • wspieranie, popularyzowanie i rozwijanie turystyki całorocznej, w szczególności w okresie jesienno – zimowo – wiosennym,

 • rozwój oferty i poprawa infrastruktury turystycznej i gospodarczej,

 • tworzenie i upowszechnianie wizerunku lokalnego produktu turystycznego oraz jego marki, koordynacja działań promocyjnych,

 • rozwój krajoznawstwa oraz wypoczynku w szczególności dzieci i młodzieży, osób starszych oraz osób niepełnosprawnych,

 • prowadzenie działalności na rzecz lokalnych społeczności poprzez tworzenie warunków do integracji i rozwoju organizacji pozarządowych,

 • wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego regionu, ochrona dziedzictwa kulturowo-historycznego regionu,

 • zwiększanie inwestycji w zakresie Turystyki, zwiększanie liczby turystów odwiedzających Mazury, wzrost wpływów z turystyki,

 • wspieranie i promowanie rozwoju rzemiosła i produktów lokalnych,

 • edukacja i kształtowanie świadomości ekologicznej, historycznej, kulturowej, estetycznej, ekonomicznej, zdrowotnej, sportowej i społecznej,

 • podnoszenie jakości życia na obszarach miejskich i wiejskich,

 • wspieranie demokracji lokalnej i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,

 • reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia wobec władz państwowych, samorządowych oraz innych instytucji,

 • zapobieganie patologiom np. alkoholizm, narkomania, przemoc w rodzinie itp. oraz wykluczeniu społecznemu,

 • upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych,

 • wspieranie i wdrażanie innowacyjnych technologii  oraz rozwiązań produktowych i procesowych.
   

§ 8

Cele statutowe LOT MAZURY realizuje poprzez działalność marketingową i gospodarczą na rzecz subregionu, dla promocji którego została powołana, a w szczególności poprzez:

 • promocję powiatu, tworzących go gmin a także całego regionu jako obszaru atrakcyjnego turystycznie, kreowanie pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku regionu w kraju i za granicą,

 • organizację lub udział w targach, imprezach (promocyjnych, kulturalno-oświatowych i rekreacyjnych), „study-tours" dla dziennikarzy i „touroperatorów", wystawach, spotkaniach oraz szkoleniach specjalistycznych krajowych i zagranicznych, koordynację działań promocyjnych na rzecz rozwoju turystyki i sportu,

 • inicjowanie, opiniowanie i wspieranie projektów rozwiązań prawnych i organizacyjnych mających wpływ na realizację celów statutowych LOT MAZURY oraz wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej, sportowej, gospodarczej, zdrowotnej i okołoturystycznej, udział w opracowywaniu planów rozwoju turystyki oraz realizacji i modernizacji inwestycji infrastrukturalnych,

 • zawieranie porozumień dotyczących współpracy przy realizacji celów statutowych,

 • wydawanie katalogów, informatorów i innych publikacji poligraficznych oraz przygotowywanie prezentacji multimedialnych, filmów i portali internetowych informacyjno-promocyjnych,

 • stworzenie  i organizowanie kompleksowego lokalnego systemu informacji turystycznej, jego koordynacja z regionalnym i krajowym systemem „it", prowadzenie centrów i punktów „it" oraz tworzenie i aktualizacja banku danych o powiatach, gminach i podmiotach gospodarczych, produktach i obiektach turystycznych,

 • badania i analizy marketingowe dla potrzeb gospodarki turystycznej,

 • organizowanie warsztatów i szkoleń, w tym dla osób zatrudnionych w turystyce, organizowanie obozów i kolonii dla dzieci i młodzieży,

 • działalność na rzecz integracji środowiska związanego z turystyką,

 • wykonywanie innych zadań powierzonych przez organy i jednostki, o których mowa w § 9, na zasadach określonych w umowach i porozumieniach zawieranych pomiędzy tymi organami i jednostkami a LOT MAZURY,

 • tworzenie wspólnej strategii i długofalowego programu rozwoju,

 • prowadzenie  doradztwa w zakresie przygotowywania projektów związanych z realizacją celów Partnerstwa,

 • wspieranie  tworzenia i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw,

 • certyfikacja produktów regionalnych.
   

§ 9

LOT MAZURY, wykonując swoje zadania, współpracuje w szczególności z:

 • jednostkami samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego, będącymi członkami LOT MAZURY i z innymi podmiotami nie będącymi członkami na podstawie odrębnych porozumień,

 • organami administracji rządowej,

 • organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców z branży turystycznej, w tym samorządem gospodarczym i zawodowym, oraz stowarzyszeniami działającymi w tym sektorze,

 • Polską Organizacją Turystyczną, Warmińsko-Mazurską Regionalną Organizacją Turystyczną i innymi lokalnymi organizacjami turystycznymi,

 • polskimi i zagranicznymi podmiotami zajmującymi się promocją regionów i subregionów,

 • innymi podmiotami, a w szczególności – działającymi na rzecz i w interesie sektora turystycznego.

 

§ 10

LOT MAZURY może prowadzić działalność gospodarczą celem zdobywania funduszy na działalność statutową.

 

 

ROZDZIAŁ 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

 

§ 11

Członkostwo w LOT MAZURY jest dobrowolne.

 

§ 12

Członkowie LOT MAZURY dzielą się na:

 • zwyczajnych,

 • wspierających,

 • honorowych.

 

§ 13

Członkiem zwyczajnym LOT MAZURY mogą być: związki i stowarzyszenia gmin wykonujące zadania w zakresie turystyki, izby gospodarcze, stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje pozarządowe, których działalność związana jest z turystyką, jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (obywatele polscy oraz cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich) oraz osoby prawne (mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej) prowadzące działalność gospodarczą deklarujące współpracę na rzecz rozwoju turystyki, inne osoby fizyczne .

Członkowie zwyczajni mają prawo: czynnego i biernego prawa wyborczego przy wyborach do statutowych organów  LOT MAZURY, wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących celów i działalności, brania udziału w pracach i inicjatywach LOT MAZURY, wglądu do protokołów z posiedzeń Walnego Zebrania Członków LOT MAZURY i sprawozdań Zarządu z działalności, uczestniczenia w organizowanych przez LOT MAZURY imprezach promocyjnych na warunkach określonych przez Zarząd, korzystania z pomocy organizacyjno–technicznej oraz poradnictwa LOT MAZURY, używania odznaki  LOT MAZURY.

Obowiązki członków zwyczajnych: stosowanie się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, czynne uczestnictwo w realizowaniu celów statutowych, godne reprezentowanie Stowarzyszenia i dbanie o jego dobre imię, regularne opłacanie składek członkowskich, upowszechnianie problematyki turystycznej, swoją postawą i działaniami przyczynianie się do rozwoju i znaczenia Organizacji.

 

§ 14

Członkami wspierającymi mogą być: osoby fizyczne lub osoby prawne (w tym nie mające siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej), nie prowadzące działalności gospodarczej, które popierają działalność LOT MAZURY, podmioty gospodarcze i organizacje spoza sektora turystycznego, a w szczególności przedsiębiorstwa, spółki, banki oraz firmy handlowe i usługowe.

Członek wspierający ma prawo do: czynnego i biernego prawa wyborczego przy wyborach do statutowych organów  LOT MAZURY, wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących celów i działalności, brania udziału w pracach i inicjatywach LOT MAZURY, wglądu do protokołów z posiedzeń Walnego Zebrania Członków LOT MAZURY i sprawozdań Zarządu z działalności, uczestniczenia w organizowanych przez LOT MAZURY imprezach promocyjnych na warunkach określonych przez Zarząd, korzystania z pomocy organizacyjno–technicznej oraz poradnictwa LOT MAZURY, używania odznaki  LOT MAZURY.

Członek wspierający ma obowiązek: stosowanie się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, czynne uczestnictwo w realizowaniu celów statutowych, godne reprezentowanie Stowarzyszenia i dbanie o jego dobre imię, regularne opłacanie składek członkowskich, upowszechnianie problematyki turystycznej, swoją postawą i działaniami przyczynianie się do rozwoju i znaczenia Organizacji.
 

§ 15

Członkiem Honorowym może zostać każda osoba fizyczna lub osoba prawna szczególnie zasłużona dla LOT MAZURY. Członkostwo honorowe nadawane jest uchwałą Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu.

Członek Honorowy ma prawo: wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących celów i działalności LOT MAZURY, brania udziału w pracach i inicjatywach  LOT MAZURY, wglądu do protokołów z posiedzeń Walnego Zebrania Członków i sprawozdań Zarządu z działalności, uczestniczenia w organizowanych przez LOT MAZURY imprezach promocyjnych na warunkach określonych przez Zarząd, korzystania z pomocy organizacyjno – technicznej oraz poradnictwa LOT MAZURY, używania odznaki  LOT MAZURY.

Członek Honorowy ma obowiązek: stosowania się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, godne reprezentowanie LOT MAZURY i dbanie o jego dobre imię, swoją postawą i działaniami przyczynianie się do rozwoju i znaczenia Organizacji.
 

§ 16

Decyzję o przyjęciu w poczet Członków Zwyczajnych lub Wspierających do LOT MAZURY, po złożeniu przez kandydatów pisemnej deklaracji i zawierającej imię i nazwisko (nazwę), datę urodzenia, miejsce zamieszkania (siedzibę), oświadczenie o przestrzeganiu Statutu - podejmuje Zarząd w formie uchwały.

Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu i opłacenia składki. O podjęciu uchwały Zarząd zawiadamia zainteresowanego na piśmie.

Uchwałę odmawiającą przyjęcia w poczet członków doręcza się zainteresowanemu na piśmie. Od tej uchwały przysługuje w terminie 14 dni od daty doręczenia, odwołanie za pośrednictwem Zarządu do Walnego Zebrania Członków i podlega rozpatrzeniu na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

 

§ 17

Członkowie Założyciele stają się członkami zwyczajnymi z chwilą zarejestrowania LOT MAZURY.

 

§ 18

O wygaśnięciu lub pozbawieniu członkostwa zwyczajnego LOT MAZURY decyduje uchwała Zarządu.

 

§ 19

Członkostwo zwyczajne w LOT MAZURY ustaje w przypadku: dobrowolnego wystąpienia z LOT MAZURY poprzez złożenie pisemnej rezygnacji wykluczenia z  LOT MAZURY, skreślenia z listy członków, śmierci osoby fizycznej będącej członkiem lub likwidacji osoby prawnej, lub utraty zdolności do czynności prawnych, lub pozbawienia praw publicznych rozwiązania  LOT MAZURY lub osoby prawnej będącej jej członkiem.

Wykluczenie i skreślenie członków z  LOT MAZURY następuje na mocy uchwały Zarządu.

Wykluczenie członków z  LOT MAZURY następuje za rażące naruszenie postanowień Statutu, regulaminu lub uchwał władz  LOT MAZURY.

Zarząd  LOT MAZURY może skreślić członka z listy członków w przypadku nie opłacania składek członkowskich przez okres co najmniej 12 miesięcy i nie uregulowania zaległości pomimo pisemnego upomnienia lub za rażące naruszenie postanowień statutu, regulaminów lub uchwał władz  LOT MAZURY.

Zarząd  LOT MAZURY skreśla z listy członków w przypadku, gdy członek dopuścił się przestępstwa umyślnego, co zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem.

 

§ 20

Członkostwo honorowe i wspierające ustaje w przypadku:

 • zrzeczenia się członkostwa,

 • wykluczenia uchwałą Walnego Zebrania Członków za działanie na szkodę  LOT MAZURY,

 • śmierci osoby fizycznej lub ustania bytu prawnego osoby prawnej,

 • rozwiązania Organizacji lub osoby prawnej będącej członkiem  LOT MAZURY.

§ 21

Wykluczonym i skreślonym z listy członków  LOT MAZURY przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały Zarządu za pośrednictwem Zarządu. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

 

 

ROZDZIAŁ 4

Władze Stowarzyszenia

 

§ 22

Organami władzy  LOT MAZURY są:

 • Walne Zebranie Członków,

 • Zarząd,

 • Komisja Rewizyjna.

 

§ 23

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu zwykłą większością głosów uprawnionych do głosowania.

Osoby wchodzące w skład Zarządu nie mogą pełnić funkcji w Komisji Rewizyjnej.

 

§ 24

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą  LOT MAZURY.

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

 • członkowie zwyczajni - z głosem stanowiącym,

 • członkowie wspierający – z głosem stanowiącym,

 • członkowie honorowi - z głosem doradczym,

 • zaproszeni goście.

Członkowie zwyczajni i wspierający mają prawo do jednego głosu.

 

§ 25

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek, co najmniej 1/3 członków zwyczajnych LOT MAZURY w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków rozpatruje wyłącznie sprawy, dla których zostało zwołane.

Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie porządku i regulaminu obrad.

Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż jeden raz w roku, a Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków co cztery lata.

O miejscu, terminie i porządku Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków w formie pisemnej lub elektronicznej za pomocą poczty e-mail, co najmniej na 14 dni przed jego planowanym terminem.

Posiedzenia Walnego Zebrania Członków są jawne.

§ 26

Posiedzenie Walnego Zebrania Członków prowadzi Przewodniczący.

Na każdym posiedzeniu Walne Zebranie Członków wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Sekretarza w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

 

§ 27

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 • uchwalenie Statutu i dokonywanie jego zmian,

 • uchwalanie porządku i regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,

 • wybieranie i odwoływanie Prezesa LOT MAZURY,

 • wybieranie i odwoływanie pozostałych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

 • podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

 • ustalanie wysokości składek członkowskich i opłat wpisowych,

 • zwalnianie z obowiązku opłacania składek członkowskich,

 • podejmowanie uchwał zatwierdzających regulaminy pracy Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz innych Komisji  LOT MAZURY,

 • uchwalanie rocznego programu działania LOT MAZURY,

 • rozpatrywanie spraw przewidzianych Statutem związanych z powstaniem oraz ustaniem stosunku członkostwa,

 • rozpatrywanie skarg członków LOT MAZURY na działalność Zarządu,

 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu odnośnie wykluczenia, skreślenia z listy członków lub nieprzyjęcia w poczet członków,

 • podejmowanie uchwał w sprawie mienia  LOT MAZURY, gdy przekracza to zakres Zwykłego Zarządu, (w sprawach nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości, upoważnienia Zarządu do zaciągania kredytów pożyczek oraz innych zobowiązań w granicach ustalonej corocznej kwoty),

 • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu LOT MAZURY i przeznaczeniu jego majątku,

 • podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady i we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

 

Nieudzielenie Zarządowi absolutorium jest równoznaczne z odwołaniem Zarządu. Odwołany Zarząd pełni swoje obowiązki do czasu powołania nowego Zarządu.

Walne Zebranie Członków ma obowiązek dokonać wyboru nowego Zarządu w ciągu 30 dni od nie udzielenia Zarządowi absolutorium.

Walne Zebranie Członków może odwoływać poszczególnych członków władz  LOT MAZURY w trakcie trwania kadencji.

 

§ 28

Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.

Do uchwalenia Statutu lub jego zmiany wymagana jest  większość 2/3 głosów.

Walne Zebranie Członków jest prawomocne, jeśli liczba obecnych członków wynosi:

 • w pierwszym wyznaczonym terminie posiedzenia co najmniej 50 % członków zwyczajnych,

 • w drugim wyznaczonym terminie po upływie 15 minut od wyznaczonego pierwszego terminu posiedzenia, bez względu na liczbę obecnych członków zwyczajnych.
   

§ 29

Zarząd jest organem wykonawczym LOT MAZURY, kieruje jego działalnością i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków.

W skład Zarządu wchodzi od 5 do 11 osób, w tym Prezes  LOT MAZURY, zwany dalej Prezesem.

Zarząd ze swojego grona wybiera: 

 • jednego lub dwóch Wiceprezesów,

 • Skarbnika,

 • Sekretarza,

 • członków.

Zarząd podejmuje swoje decyzje przy obecności nie mniejszej niż 2/3 swoich członków.

Do zawierania umów, zobowiązań, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym bezwzględnie Prezesa lub Wiceprezesa. W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu.

W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział Członkowie Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni członkowie LOT MAZURY.

Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

 

§ 30

Do zadań Zarządu należy:

 • zwoływanie i przygotowanie porządku obrad Walnego Zebrania Członków,

 • zwykły zarząd mieniem LOT MAZURY,

 • reprezentacja LOT MAZURY na zewnątrz,

 • bieżąca realizacja celów i zadań  LOT MAZURY, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków

 • uchwalanie planu finansowego, ustalanie szczegółowego planu działania  LOT MAZURY,

 • nawiązywanie kontaktów i współpracy z lokalnymi organami władz samorządowych, partii politycznych oraz krajowych i zagranicznych organizacji pozarządowych,

 • powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych, zespołów badawczych i innych form organizacyjnych przydatnych dla działalności  LOT MAZURY,

 • składanie sprawozdań z działalności  LOT MAZURY Walnemu Zebraniu Członków,

 • podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania nowych członków, w sprawie wygaśnięcia i pozbawienia członkostwa oraz wszelkich innych uchwał zgodnie ze Statutem,

 • powoływanie i odwoływanie Kierownika Biura  LOT MAZURY,

 • delegowanie przedstawicieli  LOT MAZURY do innych instytucji i organizacji,

 • realizacja zadań niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji innych organów  LOT MAZURY,

 • zwoływanie Walnego zebrania Członków,

 • podejmowanie uchwał o przystąpieniu i wystąpieniu z organizacji.

Zarząd odpowiada za zabezpieczenie Walnemu Zebraniu Członków i Komisjom LOT MAZURY właściwych warunków działania.

 

§ 31

Komisja Rewizyjna jest organem  LOT MAZURY powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością Zarządu.

Komisja Rewizyjna działa w składzie od dwóch do czterech osób. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Rewizyjnej.

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 • nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

 • nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

 • nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie wynagrodzenia.

 

§ 32

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

 • przygotowanie wniosku o udzielenie bądź nieudzielanie absolutorium Zarządowi po uprzednim zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z wykonania preliminarza dochodów i wydatków LOT MAZURY,

 • kontrola zgodności działań organów LOT MAZURY ze Statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków,

 • kontrola wykonania budżetu przez Zarząd.

 

§ 33

Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej dwóch członków Komisji. Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym na podstawie uchwały Komisji podjętej w pełnym składzie.

Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu jej pracy uchwalonego przez Walne Zebranie Członków.

 

§ 34

Walne Zebranie Członków lub Zarząd może powołać Komisje Stałe i Doraźne, odpowiedzialne za przeprowadzenie ściśle określonych przez Walne Zebranie Członków czynności lub zadań.

Komisje Stałe i Doraźne działają na podstawie uchwalonych przez siebie regulaminów.

 

§ 35

W przypadku zmniejszenia się składu osobowego władz Stowarzyszenia, władzom tym przysługuje prawo kooptacji.

Członek organu pochodzący z kooptacji pełni funkcję do najbliższego Walnego Zebrania. Zarząd, zwołując Walne Zebranie, jest zobowiązany w jego porządku obrad ująć wybór członka organu.

Liczba członków organu pochodzących z kooptacji nie może przekraczać 1/3 składu tego organu.

W przypadku zmniejszenia się liczby członków władz o więcej niż 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru należy w terminie do 3 miesięcy dokonać ponownego wyboru.

 

§ 36

W celu właściwego wykonywania zadań Zarząd może utworzyć Biuro LOT MAZURY, którego pracownikami mogą być także członkowie Zarządu  LOT MAZURY.

Regulamin organizacyjny Biura LOT MAZURY uchwala Zarząd, który zatrudnia i zwalnia Kierownika Biura.

Kierownik Biura organizuje pracę Biura i kieruje jego pracami.

Kierownik Biura realizuje uchwały Zarządu i działa w granicach pełnomocnictw udzielonych mu przez Zarząd.

Zasady wynagradzania pracowników Biura LOT MAZURY ustala Zarząd.

Prezes lub wyznaczona przez Prezesa osoba wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w imieniu pracodawcy w stosunku do Kierownika Biura.

Kierownik Biura wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w imieniu pracodawcy w stosunku do pozostałych pracowników Biura .

 

 

ROZDZIAŁ 5

Majątek i gospodarka finansowa

 

§ 37

Majątek LOT MAZURY stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 

§ 38

Źródłami powstania majątku LOT MAZURY są:

 • składki członkowskie i opłaty wpisowe,

 • darowizny, spadki i zapisy przyjęte pod warunkiem nie naruszania niezależności i samorządności LOT MAZURY,

 • dochody z majątku LOT MAZURY,

 • środki pomocowe,

 • wpływy z ofiarności publicznej (ze zbiórek i imprez publicznych),

 • dotacje i dofinansowania na działalność statutową,

 • dochody z własnej działalności statutowej i gospodarczej,

 • bezpłatne korzystanie z użyczonych nieruchomości gruntowych, budynkowych, lokalowych                                 i ruchomości.

LOT MAZURY prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Za prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej odpowiedzialny jest Zarząd. Gospodarka finansowa prowadzona jest w oparciu o roczny plan finansowy. Majątkiem LOT MAZURY zarządza Zarząd.

 

§ 39

LOT MAZURY może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Działalność ta obejmuje:

 • 0.20.Z Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków,

 • 18.11.Z Drukowanie gazet,

 • 18.12.Z Pozostałe drukowanie ,

 • 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,

 • 30.11.Z Produkcja statków i konstrukcji pływających,

 • 30.12.Z Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych,

 • 30.92.Z Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich,

 • 30.99.Z Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana,

 • 32.30.Z Produkcja sprzętu sportowego,

 • 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,

 • 33.15.Z Naprawa i konserwacja statków i łodzi,

 • 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,

 • 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,

 • 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,

 • 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,

 • 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

 • 47.62.Z Sprzedaż detaliczną gazet i artykułów piśmiennych prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach,

 • 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych

Sklepach,

 • 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,

 • 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,

 • 50.30.Z Transport wodny śródlądowy pasażerski,

 • 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy  55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,

 • 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania          ,

 • 55.30.Z Pola kempingowe (wyłączając pole dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,

 • 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie,

 • 56.10 A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,

 • 56.10 B Ruchome placówki gastronomiczne,

 • 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),

 • 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,

 • 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów,

 • 58.11.Z Wydawanie książek,

 • 58.13.Z Wydawanie gazet,

 • 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,

 • 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza ,

 • 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,

 • 63.12.Z Działalność portali internetowych,

 • 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

 • 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

 • 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,

 • 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

 • 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,

 • 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

 • 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,

 • 77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego,

 • 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,

 • 79.11.A Działalność agentów turystycznych,

 • 79.11.B Działalność pośredników turystycznych,

 • 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki,

 • 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej,

 • 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

 • 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

 • 82.30.Z działalność związana z organizowaniem targów, wystaw i kongresów,

 • 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,

 • 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,

 • 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

 • 86.21.Z Praktyka lekarska ogólna,

 • 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna,

 • 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna,

 • 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

 • 93.11.Z Działalność obiektów sportowych,

 • 93.12.Z Działalność klubów sportowych ,

 • 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,

 • 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem,

 • 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,

 • 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna ,

 • 94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców,

 • 94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych,

 • 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,

 • 96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne,

 • 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,

 • 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana              

§ 40

LOT MAZURY może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego.                      

Działalność ta obejmuje:

 • badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych 72.20.Z PKD

naukę języków obcych 85.59.A PKD,

 • pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B PKD,

 • działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych 90.01.Z PKD,

 • działalność obiektów kulturalnych 90.04.Z PKD,

 • pozostałą działalność związaną ze sportem 93.19.Z PKD,

 • pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 93.29.Z PKD
   

§ 41

Dochód z działalności gospodarczej i odpłatnej pożytku publicznego LOT MAZURY służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

§ 42

Zarząd sporządza roczny preliminarz budżetowy obejmujący wszystkie dochody i wydatki planowane w danym roku kalendarzowym.

Projekt planu finansowego LOT MAZURY powinien być przesłany przedstawicielom członków lub członkom przynajmniej na 14 dni przed wniesieniem pod obrady Walnego Zebrania Członków.

Walne Zebranie Członków uchwala plan finansowy przed rozpoczęciem roku obrachunkowego.

Zarząd składa Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie z wykonania planu finansowego oraz informację o wszelkich innych dochodach i wydatkach LOT MAZURY w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrachunkowego.

Rokiem budżetowym i obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

 

§ 43

Zarząd może dokonać zbycia lub nabycia nieruchomości dopiero po podjęciu odpowiedniej uchwały przez Walne Zebranie Członków.

 

§ 44

Walne Zebranie Członków może udzielić Prezesowi upoważnienia do składania jednoosobowo oświadczeń woli, związanych z prowadzeniem bieżącej działalności LOT MAZURY.

 

 

ROZDZIAŁ 6

Postanowienia końcowe

 

§ 45

Wybory do wszystkich władz odbywają się w głosowaniu tajnym. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów nie ujęte w statucie określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

 

§ 46

Rozwiązanie LOT MAZURY wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością co najmniej ¾ głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie posiedzenia lub większością ¾ głosów obecnych zwyczajnych członków w drugim terminie Zebrania.

 

§ 47

Uchwała o rozwiązaniu LOT MAZURY określa sposób i tryb likwidacji oraz cel, na który zostanie przeznaczony majątek LOT MAZURY.

 

§ 48

Postanowienia statutu wchodzą w życie z dniem rejestracji  w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

§ 49

W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji LOT MAZURY, nieuregulowanych w Statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r., Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79 poz. 855 z późn. zm.).

 

Niniejszy Statut został uchwalony na Zebraniu Stowarzyszenia Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazury w dniu 17-06-2014 roku
i stanowi załącznik do Uchwały Nr 1/2014

 

Zmiany:

Uchwała 2/2023 z dnia 24.04.2023 – Zmiana § 13, 14 i 24 dotyczy uprawnień członków wspierających

Uchwała 4/2023 z dnia 24.04.2023 – Zmiana § 29 dotyczy umów i sporów między członkami zarządu a stowarzyszeniem

Contact

Skontaktuj się z nami

Lokalna Organizacja Turystyczna „MAZURY”
siedziba: ul. Przemysłowa 17, 11-500 Wilkasy

Regon: 281600370
NIP: 845-198-46-00


nr konta: Bank Pekao S.A.
27 1240 5787 1111 0010 7694 7345 

biuro: ul. Generała Józefa Zajączka 2lok. nr 402A
11-500 Giżycko

 • Facebook
 • Instagram

Wiadomość wysłano!

bottom of page