Statut

STATUT LOT

ROZDZIAŁ 1

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Lokalna Organizacja Turystyczna MAZURY, zwana w skrócie LOT MAZURY i działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r, Nr 79 poz.855 z późn. zm.),
ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 689 z późn. zm.), ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 2

LOT MAZURY posiada osobowość prawną i zostało powołane na czas nieokreślony.

§ 3

LOT MAZURY działa zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą na rzecz promocji regionu, a zwłaszcza obszaru Powiatu Giżyckiego.
Siedzibą władz LOT MAZURY jest miasto Giżycko,
LOT MAZURY może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
LOT MAZURY może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o takich samych lub podobnych statutowych celach działania.

§ 4

Nadzór nad LOT MAZURY sprawuje Wojewoda Warmińsko-Mazurski.

§ 5

LOT MAZURY opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków a w celu realizacji zadań statutowych może zatrudniać pracowników na zasadach oddzielnych przepisów oraz korzystać z zasobów pracy wolontariuszy.
Członkowie władz LOT MAZURY (lub inne upoważnione przez Prezesa osoby) mają prawo do zwrotu kosztów poniesionych na załatwianie spraw organizacyjnych, w tym kosztów podróży i diet.
LOT MAZURY może używać pieczęci, logo i sztandaru, oraz posiadać odznakę organizacyjną według wzoru ustanowionego przez Walne Zebranie jego Członków.
Do wykonywania zadań można utworzyć Biuro Lokalna Organizacja Turystyczna MAZURY , zwane dalej „Biurem”.
Nazwa LOT MAZURY w formie pełnej oraz skróconej może zostać prawnie zastrzeżona

ROZDZIAŁ 2

Przedmiot działalności oraz cele, zadania i formy ich realizacji

§ 6

Przedmiotem działalności LOT MAZURY jest promocja regionu Warmii i Mazur, w tym szczególnie – kreowanie
i upowszechnianie wizerunku Wielkich Jezior Mazurskich jako rozpoznawalnej marki turystycznej, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości turystycznej, podnoszenie efektywności ekonomicznej podmiotów świadczących usługi dla turystów, rozwój obszarów miejskich i wiejskich.
Do przedmiotu działalności LOT MAZURY należy również prowadzenie działań w zakresie: kultury, sztuki, sportu, ochrony dóbr kultury i tradycji, ochrony dziedzictwa krajobrazowo- przyrodniczego podtrzymywania tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
Cele Stowarzyszenia LOT MAZURY są zgodne z celami strategii Europa 2020 oraz z celami strategii rozwoju Województwa Warmińsko – Mazurskiego do roku 2025.

§ 7

Celem LOT MAZURY jest:
Wzrost znaczenia turystyki w gospodarce i rozwoju regionu oraz budowa wizerunku regionu jako miejsca atrakcyjnego turystycznie.
Utworzenie wyspecjalizowanej jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację regionalnej/ponadlokalnej polityki promocji i rozwoju turystyki.
Prowadzenie działalności wspierającej ten rozwój jako wynik współdziałania wszystkich zainteresowanych stron.
Integracja środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, podmiotów gospodarczych, instytucji i organizacji działających w zakresie turystyki, nauki, sportu, zdrowia, ochrony środowiska, kultury zainteresowanych rozwojem turystycznym subregionu i regionu dla tworzenia płaszczyzny ich współpracy w zakresie tworzenia programów promujących Powiat Giżycki i region Wielkich Jezior Mazurskich.
Tworzenie płaszczyzny współpracy podmiotów gospodarczych i branży turystycznej z organami administracji publicznej oraz z Warmińsko – Mazurską Regionalną Organizacją Turystyczną i Polską Organizacją Turystyczną, a także z innymi stronami mającymi wpływ na rozwój turystyki.
Wspieranie, popularyzowanie i rozwijanie turystyki całorocznej, w szczególności w okresie jesienno –zimowo -wiosennym.
Rozwój oferty i poprawa infrastruktury turystycznej i gospodarczej.
Tworzenie i upowszechnianie wizerunku lokalnego produktu turystycznego oraz jego marki, koordynacja działań promocyjnych.
Rozwój krajoznawstwa oraz wypoczynku w szczególności dzieci i młodzieży, osób starszych oraz osób niepełnosprawnych.
Prowadzenie działalności na rzecz lokalnych społeczności poprzez tworzenie warunków do integracji i rozwoju organizacji pozarządowych.
Wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego regionu, ochrona dziedzictwa kulturowo-historycznego regionu.
Zwiększanie inwestycji w zakresie Turystyki, zwiększanie liczby turystów odwiedzających Mazury, wzrost wpływów
z turystyki.
Wspieranie i promowanie rozwoju rzemiosła i produktów lokalnych.
Edukacja i kształtowanie świadomości ekologicznej, historycznej, kulturowej, estetycznej, ekonomicznej, zdrowotnej, sportowej i społecznej.
Podnoszenie jakości życia na obszarach miejskich i wiejskich.
Wspieranie demokracji lokalnej i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia wobec władz państwowych, samorządowych oraz innych instytucji.
Zapobieganie patologiom np. alkoholizm, narkomania, przemoc w rodzinie itp. oraz wykluczeniu społecznemu.
Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
Wspieranie i wdrażanie innowacyjnych technologii oraz rozwiązań produktowych i procesowych.

§ 8

Cele statutowe LOT MAZURY realizuje poprzez działalność marketingową i gospodarczą na rzecz subregionu,
dla promocji którego została powołana, a w szczególności poprzez:
Promocję powiatu, tworzących go gmin a także całego regionu jako obszaru atrakcyjnego turystycznie, kreowanie pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku regionu w kraju i za granicą.
Organizację lub udział w targach, imprezach (promocyjnych, kulturalno-oświatowych i rekreacyjnych), „study-tours”
dla dziennikarzy i „touroperatorów”, wystawach, spotkaniach oraz szkoleniach specjalistycznych krajowych
i zagranicznych, koordynację działań promocyjnych na rzecz rozwoju turystyki i sportu.
Inicjowanie, opiniowanie i wspieranie projektów rozwiązań prawnych i organizacyjnych mających wpływ na realizację celów statutowych LOT MAZURY oraz wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej, sportowej, gospodarczej, zdrowotnej i około turystycznej, udział w opracowywaniu planów rozwoju turystyki oraz realizacji i modernizacji inwestycji infrastrukturalnych.
Zawieranie porozumień dotyczących współpracy przy realizacji celów statutowych.
Wydawanie katalogów, informatorów i innych publikacji poligraficznych oraz przygotowywanie prezentacji multimedialnych, filmów i portali internetowych informacyjno-promocyjnych.
Stworzenie i organizowanie kompleksowego lokalnego systemu informacji turystycznej, jego koordynacja z regionalnym i krajowym systemem „it”, prowadzenie centrów i punktów „it” oraz tworzenie i aktualizacja banku danych o powiatach, gminach i podmiotach gospodarczych, produktach i obiektach turystycznych.
Badania i analizy marketingowe dla potrzeb gospodarki turystycznej.
Organizowanie warsztatów i szkoleń, w tym dla osób zatrudnionych w turystyce, organizowanie obozów i kolonii
dla dzieci i młodzieży
Działalność na rzecz integracji środowiska związanego z turystyką.
Wykonywanie innych zadań powierzonych przez organy i jednostki, o których mowa w art.9,
na zasadach określonych w umowach i porozumieniach zawieranych pomiędzy tymi organami i jednostkami a LOT MAZURY.
Tworzenie wspólnej strategii i długofalowego programu rozwoju.
Prowadzenie doradztwa w zakresie przygotowywania projektów związanych z realizacją celów Partnerstwa.
Wspieranie tworzenia i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.
Certyfikacja produktów regionalnych.

§ 9

LOT MAZURY, wykonując swoje zadania, współpracuje w szczególności z:
Jednostkami samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego, będącymi członkami LOT MAZURY i z innymi podmiotami nie będącymi członkami na podstawie odrębnych porozumień.
Organami administracji rządowej.
Organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców z branży turystycznej, w tym samorządem gospodarczym i zawodowym, oraz stowarzyszeniami działającymi w tym sektorze.
Polską Organizacją Turystyczną, Warmińsko-Mazurską Regionalną Organizacją Turystyczną i innymi lokalnymi organizacjami turystycznymi.
Polskimi i zagranicznymi podmiotami zajmującymi się promocją regionów i subregionów.
Innymi podmiotami, a w szczególności – działającymi na rzecz i w interesie sektora turystycznego.

§ 10

LOT MAZURY może prowadzić działalność gospodarczą celem zdobywania funduszy na działalność statutową.

ROZDZIAŁ 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 11

Członkostwo w LOT MAZURY jest dobrowolne

§ 12

Członkowie LOT MAZURY dzielą się na:
 •  zwyczajnych
 • wspierających
 • honorowych

§ 13

1. Członkiem zwyczajnym LOT MAZURY mogą być:
 • Związki i Stowarzyszenia Gmin wykonujące zadania w zakresie turystyki
 • Izby Gospodarcze, Stowarzyszenia, Fundacje i inne Organizacje Pozarządowe, których działalność związana jest
  z turystyką
 • Jednostki Samorządu Terytorialnego
 • Osoby fizyczne (obywatele polscy oraz cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich) oraz osoby prawne (mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej) deklarujące współpracę na rzecz rozwoju turystyki
 • Inne osoby fizyczne

 

2. Członkowie zwyczajni mają prawo:
 • czynnego i biernego prawa wyborczego przy wyborach do statutowych organów LOT MAZURY.
 • wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących celów i działalności.
 • brania udziału w pracach i inicjatywach LOT MAZURY.
 • wglądu do protokołów z posiedzeń Walnego Zebrania Członków LOT MAZURY i sprawozdań Zarządu
  z działalności.
 • uczestniczenia w organizowanych przez LOT MAZURY imprezach promocyjnych na warunkach określonych przez Zarząd.
 • korzystania z pomocy organizacyjno – technicznej oraz poradnictwa LOT MAZURY.
 • używania odznaki LOT MAZURY.

 

3. Obowiązki członków zwyczajnych:

 stosowanie się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
Czynne uczestnictwo w realizowaniu celów statutowych.
Godne reprezentowanie Stowarzyszenia i dbanie o jego dobre imię.
Regularne opłacanie składek członkowskich.
Upowszechnianie problematyki turystycznej.
Swoją postawą i działaniami przyczynianie się do rozwoju i znaczenia Organizacji.

§ 14

1. Członkami wspierającymi mogą być:
 • Osoby fizyczne lub osoby prawne (w tym nie mające siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej), które popierają działalność LOT MAZURY.
 • Podmioty gospodarcze i organizacje spoza sektora turystycznego, a w szczególności przedsiębiorstwa, spółki, banki oraz firmy handlowe i usługowe.
2. Członek Wspierający ma prawo do:
 • wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących celów i działalności LOT MAZURY.
 • brania udziału w pracach i inicjatywach LOT MAZURY wyłącznie z głosem doradczym.
 • wglądu do protokołów z posiedzeń Walnego Zebrania Członków i sprawozdań Zarządu z działalności.
 • uczestniczenia w organizowanych przez LOT MAZURY imprezach promocyjnych na warunkach określonych przez Zarząd.
 • korzystania z pomocy organizacyjno – technicznej oraz poradnictwa LOT MAZURY.
 • używania odznaki LOT MAZURY.
3. Członek Wspierający ma obowiązek:
 • stosowanie się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz LOT MAZURY.
 • godne reprezentowanie LOT MAZURY i dbanie o jego dobre imię.
 • swoją postawą i działaniami przyczynianie się do rozwoju i znaczenia Organizacji.

§ 15

Członkiem Honorowym może zostać każda osoba fizyczna lub osoba prawna szczególnie zasłużona dla LOT MAZURY. Członkostwo honorowe nadawane jest uchwałą Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu.
Członek Honorowy ma prawo
 • wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących celów i działalności LOT MAZURY.
 • brania udziału w pracach i inicjatywach LOT MAZURY.
 • wglądu do protokołów z posiedzeń Walnego Zebrania Członków i sprawozdań Zarządu z działalności.
 • uczestniczenia w organizowanych przez LOT MAZURY imprezach promocyjnych na warunkach określonych przez Zarząd.
 • korzystania z pomocy organizacyjno – technicznej oraz poradnictwa LOT MAZURY.
 • używania odznaki LOT MAZURY.
3. Członek Honorowy ma obowiązek:
 • stosowania się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
 • godne reprezentowanie LOT MAZURY i dbanie o jego dobre imię
 • swoją postawą i działaniami przyczynianie się do rozwoju i znaczenia Organizacji.

§ 16

Decyzję o przyjęciu w poczet Członków Zwyczajnych lub Wspierających do LOT MAZURY, po złożeniu przez kandydatów pisemnej deklaracji i zawierającej imię i nazwisko (nazwę), datę urodzenia, miejsce zamieszkania (siedzibę), oświadczenie o przestrzeganiu Statutu – podejmuje Zarząd w formie uchwały.
Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu i opłacenia składki. O podjęciu uchwały Zarząd zawiadamia zainteresowanego na piśmie.
Uchwałę odmawiającą przyjęcia w poczet członków doręcza się zainteresowanemu na piśmie. Od tej uchwały przysługuje w terminie 14 dni od daty doręczenia, odwołanie za pośrednictwem Zarządu do Walnego Zebrania Członków i podlega rozpatrzeniu na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

§ 17

Członkowie Założyciele stają się członkami zwyczajnymi z chwilą zarejestrowania LOT MAZURY.

§ 18

O wygaśnięciu lub pozbawieniu członkostwa zwyczajnego LOT MAZURY decyduje uchwała Zarządu.

§ 19

Członkostwo zwyczajne w LOT MAZURY ustaje w przypadku:
 • Dobrowolnego wystąpienia z LOT MAZURY poprzez złożenie pisemnej rezygnacji
 • Wykluczenia z LOT MAZURY
 • Skreślenia z listy członków
 • Śmierci osoby fizycznej będącej członkiem lub likwidacji osoby prawnej, lub utraty zdolności do czynności prawnych, lub pozbawienia praw publicznych
 • Rozwiązania LOT MAZURY lub osoby prawnej będącej jej członkiem
 • Wykluczenie i skreślenie członków z LOT MAZURY następuje na mocy uchwały Zarządu.
 • Wykluczenie członków z LOT MAZURY następuje za rażące naruszenie postanowień Statutu, regulaminu lub uchwał władz LOT MAZURY.
Zarząd LOT MAZURY może skreślić członka z listy członków w przypadku nie opłacania składek członkowskich przez okres co najmniej 12 miesięcy i nie uregulowania zaległości pomimo pisemnego upomnienia lub za rażące naruszenie postanowień statutu, regulaminów lub uchwał władz LOT MAZURY.
Zarząd LOT MAZURY skreśla z listy członków w przypadku, gdy członek dopuścił się przestępstwa umyślnego, co zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem.

§ 20

Członkostwo honorowe i wspierające ustaje w przypadku:
 • Zrzeczenia się członkostwa.
 • Wykluczenia uchwałą Walnego Zebrania Członków za działanie na szkodę LOT MAZURY.
 • Śmierci osoby fizycznej lub ustania bytu prawnego osoby prawnej.
 • Rozwiązania Organizacji lub osoby prawnej będącej członkiem LOT MAZURY.

§ 21

Wykluczonym i skreślonym z listy członków LOT MAZURY przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały Zarządu za pośrednictwem Zarządu. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

ROZDZIAŁ 4

Władze Stowarzyszenia

§ 22

1. Organami władzy LOT MAZURY są:
 • Walne Zebranie Członków
 •  Zarząd
 • Komisja Rewizyjna
§ 23
Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu, którego tryb ustala Walne Zebranie Członków, zwykłą większością głosów uprawnionych do głosowania.
Osoby wchodzące w skład Zarządu nie mogą pełnić funkcji w Komisji Rewizyjnej.
Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej pełnią swe funkcje społecznie, chyba że Walne Zebranie Członków postanowi inaczej.
§ 24
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą LOT MAZURY.
W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
Członkowie zwyczajni – z głosem stanowiącym,
Członkowie wspierający i honorowi – z głosem doradczym,
Zaproszeni goście.
Członkowie zwyczajni mają prawo do jednego głosu.
§ 25
Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek, co najmniej 1/3 członków zwyczajnych LOT MAZURY w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków rozpatruje wyłącznie sprawy, dla których zostało zwołane.
Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie porządku i regulaminu obrad.
Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż jeden raz w roku, a Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków co cztery lata.
O miejscu, terminie i porządku Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków w formie pisemnej lub elektronicznej za pomocą poczty e-mail, co najmniej na 14 dni przed jego planowanym terminem.
Posiedzenia Walnego Zebrania Członków są jawne.
§ 26
Posiedzenie Walnego Zebrania Członków prowadzi Przewodniczący.
Na każdym posiedzeniu Walne Zebranie Członków wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Sekretarza w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
§ 27
Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
uchwalenie Statutu i dokonywanie jego zmian,
uchwalanie porządku i regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków
wybieranie i odwoływanie Prezesa LOT MAZURY,
wybieranie i odwoływanie pozostałych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
ustalanie wysokości składek członkowskich i opłat wpisowych,
zwalnianie z obowiązku opłacania składek członkowskich,
uchwalanie preliminarza dochodów i wydatków LOT MAZURY na następny rok kalendarzowy,
podejmowanie uchwał zatwierdzających regulaminy pracy Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz innych Komisji LOT MAZURY,
uchwalanie rocznego programu działania LOT MAZURY,
rozpatrywanie spraw przewidzianych Statutem związanych z powstaniem oraz ustaniem stosunku członkostwa;
rozpatrywanie skarg członków LOT MAZURY na działalność Zarządu;
rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu odnośnie wykluczenia, skreślenia z listy członków lub nie przyjęcia w poczet członków
podejmowanie uchwał w sprawie mienia LOT MAZURY, gdy przekracza to zakres Zwykłego Zarządu, (w sprawach nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości, upoważnienia Zarządu do zaciągania kredytów pożyczek oraz innych zobowiązań w granicach ustalonej corocznej kwoty);
podejmowanie uchwały o rozwiązaniu LOT MAZURY i przeznaczeniu jego majątku.
podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady i we wszystkich
sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia
Nie udzielenie Zarządowi absolutorium jest równoznaczne z odwołaniem Zarządu. Odwołany Zarząd pełni swoje obowiązki do czasu powołania nowego Zarządu.
Walne Zebranie Członków ma obowiązek dokonać wyboru nowego Zarządu w ciągu 30 dni od nie udzielenia Zarządowi absolutorium.
Walne Zebranie Członków może odwoływać poszczególnych członków władz LOT MAZURY w trakcie trwania kadencji.
§ 28
1. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba że Statut stanowi inaczej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.
2. Do uchwalenia Statutu lub jego zmiany wymagana jest większość 2/3 głosów.
3. Walne Zebranie Członków jest prawomocne, jeśli liczba obecnych członków wynosi:
w pierwszym wyznaczonym terminie posiedzenia co najmniej 50 % członków zwyczajnych,
w drugim wyznaczonym terminie po upływie 15 minut od wyznaczonego pierwszego terminu posiedzenia, bez względu na liczbę obecnych członków zwyczajnych.
§ 29
Zarząd jest organem wykonawczym LOT MAZURY, kieruje jego działalnością i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków.
W skład Zarządu wchodzi od 5 do 11 osób, w tym Prezes LOT MAZURY, zwany dalej Prezesem.
Zarząd ze swojego grona wybiera: jednego lub dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza, członków.
Zarząd podejmuje swoje decyzje przy obecności nie mniejszej niż 2/3 swoich członków .
Do zawierania umów, zobowiązań, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w
szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu
działających łącznie w tym bezwzględnie Prezesa lub Wiceprezesa.
W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział Członkowie Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni członkowie LOT MAZURY.
Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
§ 30
Do zadań Zarządu należy:
zwoływanie i przygotowanie porządku obrad Walnego Zebrania Członków,
zwykły zarząd mieniem LOT MAZURY,
reprezentacja LOT MAZURY na zewnątrz,
bieżąca realizacja celów i zadań LOT MAZURY, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków
uchwalanie planu finansowego, ustalanie szczegółowego planu działania LOT MAZURY,
nawiązywanie kontaktów i współpracy z lokalnymi organami władz samorządowych, partii politycznych oraz krajowych i zagranicznych organizacji pozarządowych,
powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych, zespołów badawczych i innych form organizacyjnych przydatnych dla działalności LOT MAZURY,
składanie sprawozdań z działalności LOT MAZURY Walnemu Zebraniu Członków,
podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania nowych członków, w sprawie wygaśnięcia
i pozbawienia członkostwa oraz wszelkich innych uchwał zgodnie ze Statutem,
powoływanie i odwoływanie Kierownika Biura LOT MAZURY,
delegowanie przedstawicieli LOT MAZURY do innych instytucji i organizacji,
realizacja zadań niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji innych organów LOT MAZURY,
zwoływanie Walnego zebrania Członków,
podejmowanie uchwał o przystąpieniu i wystąpieniu z organizacji,
Zarząd odpowiada za zabezpieczenie Walnemu Zebraniu Członków i Komisjom LOT MAZURY właściwych warunków działania.
§ 31
Komisja Rewizyjna jest organem LOT MAZURY powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością Zarządu.
Komisja Rewizyjna działa w składzie czteroosobowym. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Rewizyjnej.
Członkowie Komisji Rewizyjnej:
nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrotu kosztów ani wynagrodzenia.
§ 32
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
przygotowanie wniosku o udzielenie bądź nieudzielanie absolutorium Zarządowi po uprzednim zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z wykonania preliminarza dochodów i wydatków LOT MAZURY,
kontrola zgodności działań organów LOT MAZURY ze Statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków,
kontrola wykonania budżetu przez Zarząd.
§ 33
Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej dwóch członków Komisji. Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym na podstawie uchwały Komisji podjętej w pełnym składzie.
Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu jej pracy uchwalonego przez Walne Zebranie Członków.
§ 34
Walne Zebranie Członków lub Zarząd może powołać Komisje Stałe i Doraźne, odpowiedzialne za przeprowadzenie ściśle określonych przez Walne Zebranie Członków czynności lub zadań.
Komisje Stałe i Doraźne działają na podstawie uchwalonych przez siebie regulaminów.
§ 35
W przypadku zmniejszenia się składu osobowego władz Stowarzyszenia, władzom tym przysługuje prawo kooptacji.
Członek organu pochodzący z kooptacji pełni funkcję do najbliższego Walnego Zebrania. Zarząd, zwołując Walne Zebranie, jest zobowiązany w jego porządku obrad ująć wybór członka organu.
Liczba członków organu pochodzących z kooptacji nie może przekraczać 1/3 składu tego organu.
W przypadku zmniejszenia się liczby członków władz o więcej niż 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru należy w terminie do 3 miesięcy dokonać ponownego wyboru.
§ 36
W celu właściwego wykonywania zadań Zarząd może utworzyć Biuro LOT MAZURY, którego pracownikami mogą być także członkowie Zarządu LOT MAZURY.
Regulamin organizacyjny Biura LOT MAZURY uchwala Zarząd, który zatrudnia i zwalnia Kierownika Biura.
Kierownik Biura organizuje pracę Biura i kieruje jego pracami.
Kierownik Biura realizuje uchwały Zarządu i działa w granicach pełnomocnictw udzielonych mu przez Zarząd.
Zasady wynagradzania pracowników Biura LOT MAZURY ustala Zarząd.
Prezes lub wyznaczona przez Prezesa osoba wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w imieniu pracodawcy w stosunku do Kierownika Biura.
Kierownik Biura wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w imieniu pracodawcy w stosunku do pozostałych pracowników Biura .
ROZDZIAŁ 5
Majątek i gospodarka finansowa
§ 37
Majątek LOT MAZURY stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§ 38
Źródłami powstania majątku LOT MAZURY są:
składki członkowskie i opłaty wpisowe,
darowizny, spadki i zapisy przyjęte pod warunkiem nie naruszania niezależności i samorządności LOT MAZURY,
dochody z majątku LOT MAZURY,
środki pomocowe,
wpływy z ofiarności publicznej (ze zbiórek i imprez publicznych),
dotacje i dofinansowania na działalność statutową,
dochody z własnej działalności statutowej i gospodarczej.
Bezpłatne korzystanie z użyczonych nieruchomości gruntowych, budynkowych, lokalowych i ruchomości.
LOT MAZURY prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Za prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej odpowiedzialny jest Zarząd.
Gospodarka finansowa prowadzona jest w oparciu o roczny plan finansowy uchwalany przez Walne Zebranie Członków.
Majątkiem LOT MAZURY zarządza Zarząd.
§ 39
LOT MAZURY może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Działalność ta obejmuje:
0.20.Z Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków
18.11.Z Drukowanie gazet
18.12.Z Pozostałe drukowanie
18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
30.11.Z Produkcja statków i konstrukcji pływających
30.12.Z Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych
30.92.Z Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich
30.99.Z Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana
32.30.Z Produkcja sprzętu sportowego
32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
33.15.Z Naprawa i konserwacja statków i łodzi
33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
gdzie indziej niesklasyfikowane
47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.62.Z Sprzedaż detaliczną gazet i artykułów piśmiennych prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach
47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach
47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
50.30.Z Transport wodny śródlądowy pasażerski
52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
55.30.Z Pola kempingowe (wyłączając pole dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie
56.10 A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.10 B Ruchome placówki gastronomiczne
56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)
56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
58.11.Z Wydawanie książek
58.13.Z Wydawanie gazet
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
63.12.Z Działalność portali internetowych
63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego
77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
79.11.A Działalność agentów turystycznych
79.11.B Działalność pośredników turystycznych
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej
79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
82.30.Z działalność związana z organizowaniem targów, wystaw i kongresów
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
86.21.Z Praktyka lekarska ogólna
86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna
86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
93.11.Z Działalność obiektów sportowych
93.12.Z Działalność klubów sportowych
93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych
94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
§ 40
LOT MAZURY może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego.
Działalność ta obejmuje:
badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych 72.20.Z PKD –
naukę języków obcych 85.59.A PKD
pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B PKD
działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych 90.01.Z PKD
działalność obiektów kulturalnych 90.04.Z PKD
pozostałą działalność związaną ze sportem 93.19.Z PKD
Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 93.29.Z PKD
§ 41
Dochód z działalności gospodarczej i odpłatnej pożytku publicznego LOT MAZURY służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
§ 42
Gospodarka LOT MAZURY jest prowadzona w oparciu o roczny plan finansowy uchwalony przez Walne Zebranie Członków.
Zarząd sporządza roczny preliminarz budżetowy obejmujący wszystkie dochody i wydatki planowane w danym roku kalendarzowym.
Projekt planu finansowego LOT MAZURY powinien być przesłany przedstawicielom członków lub członkom przynajmniej na 14 dni przed wniesieniem pod obrady Walnego Zebrania Członków.
Walne Zebranie Członków uchwala plan finansowy przed rozpoczęciem roku obrachunkowego.
Zarząd składa Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie z wykonania planu finansowego oraz informację o wszelkich innych dochodach i wydatkach LOT MAZURY w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrachunkowego.
Rokiem budżetowym i obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
§ 43
Zarząd może dokonać zbycia lub nabycia nieruchomości dopiero po podjęciu odpowiedniej uchwały przez Walne Zebranie Członków.
§ 44
Walne Zebranie Członków może udzielić Prezesowi upoważnienia do składania jednoosobowo oświadczeń woli, związanych z prowadzeniem bieżącej działalności LOT MAZURY.
Walne Zebranie Członków może ustanowić pełnomocników dla spraw szczególnych, którzy będą działać w granicach swojego umocowania.
ROZDZIAŁ 6
Postanowienia końcowe
§ 45
Wybory do wszystkich władz odbywają się w głosowaniu tajnym. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów nie ujęte w statucie określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.
§ 46
Rozwiązanie LOT MAZURY wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością co najmniej ¾ głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie posiedzenia lub większością ¾ głosów obecnych zwyczajnych członków w drugim terminie Zebrania.
§ 47
Uchwała o rozwiązaniu LOT MAZURY określa sposób i tryb likwidacji oraz cel, na który zostanie przeznaczony majątek LOT MAZURY.
§ 48
Postanowienia statutu wchodzą w życie z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
§ 49
W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji LOT MAZURY, nieuregulowanych w Statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r., Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79 poz. 855 z późn. zm.).
Niniejszy Statut został uchwalony na Zebraniu Stowarzyszenia Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazury w dniu 17-06-2014 roku i stanowi załącznik do Uchwały Nr 1/2014